موسسه به عنوان نماینده شما در ترکیه با حفظ اطلاعات شخصی تان برای آزمون های ورودی دانشگاه های دولتی و غیردولتی ثبتنام می نماید.